KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

 

GİRİŞ……………………………………………………….3

AMAÇ……………………………………………………… 3

A. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYGULANACAK İLKELER....................................................................... 4

1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Faaliyetlerde Bulunma..................................................................... 4

2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama................................................... 4

3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme ...................................................................................... 4

4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma ...................................................................................... 4

5. Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme ...................................................................................... 5

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI.................................................................... 5

C. TOPLULUK İŞTİRAKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...................................................................................... 6

1. Kişisel Veri Sahibini Aydınlatma Yükümlülüğü...........................................................6

2. Kişisel Veri Sahiplerinin Başvurularını Yanıtlandırma Yükümlülüğü ......................................................... 6

3. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü ...................................................................................... 8

4. Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Yükümlülüğü ...................................................................................... 9

D. TOPLULUK BÜNYESİNDE ORGANİZASYONEL YAPILANMA ......................................................................................10

E.TANIMLAR................................................................ 11


GİRİŞ

Bu Politika ile kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ tarafından benimsenecek ve uygulama noktasında dikkate alınacak ilkeler ortaya konulmaktadır. Bu Politika ile şirket tarafından yerine getirilecek hususlar ortaya konulmakta, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) öngörülen düzenlemelere nasıl uyacağına ilişkin temel ilkeler belirlenmektedir.

AMAÇ

Bu Politika şirket düzeyinde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda KVKK’ya uyum sağlamak amacıyla ilgili şirket özelinde yürütülecek uyum faaliyetlerinin en üst düzeyde yönetilmesini ve eşgüdümün sağlanmasını temin etmek hedefiyle hazırlanmıştır.

A. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYGULANACAK İLKELER

Bu Politika, ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ’nin KVKK ve ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları somut olarak nasıl uygulayacağına ilişkin yol gösterici bir nitelik taşımaktadır.

ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ, bu Politikayı rehber edinerek kendi bünyesinde gerçekleştireceği kişisel veri işleme faaliyetlerini analiz edecek, bu Politikaya uyum için gerekli aksiyonları belirleyecek ve her türlü teknik ve idari önlemi alacaklardır. Belirlenen aksiyonlar hayata geçirildikten sonra iç denetim mekanizmaları işletilerek Politikaya uygunluğun devamlılığı sağlanacaktır. Şirket bünyesinde bu Politikaya uyumluluğun sağlanması amacıyla çalışanların farkındalığının sağlanması için çalışmalar yapılacak, yeni başlayan çalışanlar için gerekli uyum süreçleri işletilecek ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Kişisel verilerin işlenmesi sırasında dikkate alınacak ilkeler aşağıda başlıklar halinde incelenmektedir.

1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Faaliyetlerde Bulunma

ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetleri kapsamında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmelidir. Bu kapsamda ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık ve gereklilik prensiplerini uygulamaya koyarak sadece gerektiği kadar kişisel veriyi, veri işleme amaçlarına uygun düşecek seviyede işlemelidir.

2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ, işlemekte olduğu kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamalı ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almalıdır. Örneğin, ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini düzeltmelerine ve güncelleştirmelerine imkân verecek sistemleri geliştirmelidir.

3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ, kişisel verileri belirli, açık ve hukuka uygun sebeplerle işlemelidir. Bu kapsamda kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini belirlemeli ve bu amaçları kişisel verileri işlenmeden önce veri sahiplerinin bilgisine sunmalıdır. Kişisel veriler, belirtilen amaçlar dışında işlenmemelidir. ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ tarafından belirlenen veri işleme amaçları meşru ve hukuka uygun olmalıdır.

4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemeli ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan 

kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmalıdır. Örneğin, kişisel veriler elde edildikten sonra ortaya çıkan yeni bir amacın gerçekleştirilmesine yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemelidir.

5. Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ, kişisel verileri yalnızca kanunlarda öngörülen süreler ile veya işlendikleri amaç ile sınırlı olarak muhafaza etmelidir. Bu kapsamda, ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmalıdır. Bir süre belirlenmemişse, kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmelidir.

 

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Kişisel veriler kural olarak, KVKK’nın 5 numaralı maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak işlenmelidir. Bu kapsamda ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ kişisel veri işleme faaliyetlerinin bu şartlardan birinin kapsamına girip girmediğini değerlendirmeli ve bu şartlardan birine dayanmayan kişisel veri işleme faaliyetleri durdurulmalıdır.

KVKK’da özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi için özel önlemler getirilebileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda özel nitelikli kişisel veriler işlenirken Kurul tarafından belirlenecek önlemler alınmalıdır.

Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması konusunda, KVKK’nın 8 ve 9 numaralı maddelerinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmeye yönelik gerekli organizasyonel sistemler kurgulanmalıdır. Kişisel veriler aktarılırken işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önüne geçilmesi adına şirketler içerisinde gerekli sistemler kurgulanmalı ve kurum içi farkındalık yaratılmalıdır.

C. TOPLULUK İŞTİRAKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Kişisel Veri Sahibini Aydınlatma Yükümlülüğü

ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında verileri işlenecek kişileri, verilerinin ne şekilde işleneceği konusunda aydınlatılmalıdır. KVKK’da, bilgilendirmede yer alması gereken asgari hususlar sayılmıştır. Bu bilgiler aşağıdaki gibidir:

• Veri sorumlusu olarak varsa temsilcisinin kimliği,

• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

• Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

• Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri,

• Kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar.

Bu kapsamda, ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ tarafından öncelikle kişisel veri toplama kanalları tespit edilmeli ve her kanal özelinde aydınlatma noktaları ve metinleri belirlenmelidir.

2. Kişisel Veri Sahiplerinin Başvurularını Yanıtlandırma Yükümlülüğü

Kişisel veri sahipleri, yazılı olarak veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle başvuruda bulunarak kendi verilerine ilişkin KVKK’da yer alan haklarını kullanabilirler. Bu kapsamda, ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ, kişisel veri sahiplerinin haklarının yerine getirilmesi için KVKK’nın 13 numaralı maddesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için gereken idari ve teknik önlemleri almalıdır.

KVKK kapsamında kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahiplerinin yalnızca yazılı olarak ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ’a iletilen talepleri işleme alınmalıdır. İleride Kurul tarafından farklı başvuru yöntemleri belirlenebilecektir. ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ  talebin niteliğine göre ilgili talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlandırmalıdır. Değerlendirme sonucunda ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ başvuruları kabul ederek gereken aksiyonları alabilecekleri gibi başvuruları gerekçeli olarak reddedebilir. Önemle belirtmek gerekir ki kişisel veri sahibi, başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde 30 gün içerisinde Kurul’a şikayette bulunabilir. Bu şikayetleri engellemek adına kişisel veri sahiplerine zamanında ve tatmin edici cevaplar verilmesi önem arz etmektedir.

3. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü

ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almalıdır.

Kurul ileride veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler hakkında detaylı düzenlemeler getirebilecektir. Dolayısıyla bu kapsamdaki yükümlülüklere de uyum sağlamak amacıyla makul derecede efor sarf ederek maksimum derecede güvenlik sağlanmalıdır.

ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ, alacağı teknik ve idari tedbirler bakımından tedbirlerin işleyişi ile ilgili olarak gerekli denetimleri yapmaya ve yaptırmaya yönelik sistemleri kurgulamalıdır. Bu denetim sonuçları ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ bünyesinde görevli birimlerce incelenmeli ve gerekli aksiyonlar alınmalıdır.

ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve mevzuatın gerektirmesi halinde Kurul’a bildirmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda gerekli organizasyonel yapı kurulmalıdır.

ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ tarafından güvenlik riski teşkil eden durumlar tespit edilirse vakit kaybetmeksizin söz konusu riski ortadan kaldıracak önlemler alınmalıdır.

3.1. Hukuka Uygun Veri İşlenmesinin Temini İçin Teknik ve İdari Tedbirlerin Alınması

Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için aşağıdaki tedbirler ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ tarafından alınmalıdır:

• ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ bünyesindeki veri işleme faaliyetlerine ilişkin tüm süreçler iş birimleri bazında analiz edilmeli, bu kapsamda bir “kişisel veri işleme haritası” çıkartılmalıdır.

• Kişisel veri işleme haritası uyarınca, hukuka uygunluğun sağlanması için yerine getirilecekler birim bazında belirlenmelidir.

• Gerçekleştirilen kişisel veri işleme süreçleri geliştirilecek teknik sistemlerle denetlenmeli ve ilgilisine raporlanmalıdır.

• ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ çalışanları, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve hukuka aykırı veri işlemenin yaptırımları konusunda bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir.

• Çalışanlarda farkındalığın sağlanması için düzenli denetimler yapılmalı ve gerekli idari tedbirler ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ’ın iç politikaları ve eğitimleri yoluyla hayata geçirilmelidir.

• ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ ile çalışanları, iştirakleri, iş ortakları, tedarikçileri ve müşterileri arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, paylaşılan kişisel verilerin gizliliğine ve ne şekilde işlenmesi ve saklanması gerektiğine ilişkin kayıtlar konulmalıdır.

• Kişisel verilere erişim, işleme amacı doğrultusunda görevli çalışanlarla sınırlandırılmalıdır. Çalışanların, görevleri gereği kullanmadıkları kişisel verilere erişimleri sınırlandırılmalıdır.

3.2. Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek için Teknik ve İdari Tedbirlerin Alınması

Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için aşağıdaki tedbirler ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ tarafından alınmalıdır:

• Kişisel verilerin saklandığı sistem ve konumlara erişimin engellenmesi için teknolojiye uygun teknik önlemler alınmalı, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmelidir.

• ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ tarafından, iş birimi bazlı hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik süreçleri tasarlanmalı devreye alınmalıdır.

• Alınan teknik önlemler periyodik olarak ilgilisine raporlanmalı, güvenlik riski olan hususlara teknolojik çözüm üretilmektedir.

Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar da dâhil ilgili yazılım ve sistemler kurulmalıdır.

• ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ çalışanlarından, öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacakları ve işleme amacı dışında kullanamayacakları konusunda taahhüt alınmalıdır. Bu taahhüt işten ayrılmalarından sonra da devam edecektir.

• ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ tarafından kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümler eklenmelidir.

4. Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Yükümlülüğü

ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ, veri işlemeye başlamadan önce Kurul tarafından belirlenerek ilan edilecek süre içinde, KVKK’da sayılan başvuru bilgi ve belgelerini sunarak Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt olmalıdır. Sunulacak bilgiler aşağıdaki gibidir (Kurul tarafından çıkarılacak ikincil düzenlemeler ile ek bilgi ve belgelerin talep edilmesi mümkündür.

• Veri sorumlusu olarak ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ’ın ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,

• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

• Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,

• Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,

• Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,

• Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,

• Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

 

D. TOPLULUK BÜNYESİNDE ORGANİZASYONEL YAPILANMA

ASTA REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ bünyesinde işbu politika ve bu politikaya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere, üst yönetim tarafından uyum için belirlenen aksiyonların yerine getirilmesinden sorumlu “Kişisel Verilerin Korunması Komitesi” veya bu konuda sorumlu olacak kişi atanmalıdır.

Bu kapsamda Komite veya atanacak kişi tarafından aşağıda sıralanan asgari aksiyonlar alınmalıdır:

• Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili temel politikaları ve mevzuatla uyum sağlanması için yapılması gerekenleri belirlemek,

• Belirlenen temel politika ve aksiyon adımlarını üst yönetimin onayına sunmak; uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak,

• Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin politikaların ne şekilde uygulanacağına ve denetimin ne şekilde yapılacağına karar vermek, üst yönetimin onayını aldıktan sonra gerekli görevlendirmelerde bulunmak,

• Şirketin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayını sunmak,

• Çalışanların kişisel verilerin korunması ve Şirket politikaları konusunda eğitilmelerini sağlamak,

• Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak,

• Şirketin KVKK kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için şirket içinde gerekli düzenlemelerde bulunmak,

• Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri takip etmek; bu gelişmeler kapsamında yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak,

• Kurum ve Kurul ile olan ilişkileri yönetmek

E. TANIMLAR

 

1)    Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, ilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

 

2)    Anonim Hale GetirmE: Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Ör: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.